Obchodní podmínky ke kurzům

Kurzy pro odbornou i širokou veřejnost

Canine Centrum se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely prodeje vzdělávacích kurzů mj. prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.caninecentrum.cz rozumí tyta společnost:

Dogs and sport, s.r.o.
Kurzova 2222/16, 155 00 Praha - Stodůlky
IČO: 19817151, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka C 392046

(dále též označován jako dodavatel)

Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala výuku kurzu specifikovaném v příslušné objednávce a dodavatelem jeden z výše uvedených dodavatelů, který objednateli potvrdil objednávku.

Dodavatel a objednatel dále společně označováni též jako smluvní strany.

Čl. I Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a příslušným dodavatelem.
 2. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky (závazné přihlášky) objednatele nebo na základě závazné telefonické objednávky u dodavatele. Za písemnou formu se považuje elektronická pošta a elektronický objednávkový formulář dodavatele (dále jen objednávka) dostupný prostřednictvím webových stránek www.caninecentrum.cz.
 3. Dodavatel má povinnost do dvou pracovních dnů ode dne obdržení objednávky písemně potvrdit objednateli její přijetí. Pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednatele.
 4. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Čl. II Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je výuka vzdělávacích kurzů pro odbornou i lajckou veřejnost vypsaném dodavatelem pro příslušné období na základě objednávky (dále jen výuka).
 2. Kurzy jsou rozdělené do několika typů (kurz manuální terapie měkkých tkání, aplikace principů Dornovy metody u psů atd.) Charakteristika jednotlivých kurzů je uvedená, tj. veřejně přístupná na internetových stránkách dodavatele www.caninecentrum.cz.

Čl. III Všeobecná ujednání

 1. Dodavatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky především co do termínu, rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Podmínky výuky jsou zveřejněny na internetové adrese www.caninecentrum.cz v seznamu kurzů. Další povinnosti dodavatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek.
 2. Objednatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit.

Čl. IV Termín a realizace výuky

 1. Není-li stanoveno jinak, ve dnech státních svátků výuka neprobíhá. S touto skutečností bylo již počítáno při kalkulaci kurzovného.
 2. Zahájení výuky je specifikováno v aktuální nabídce jazykových kurzů na webové adrese dodavatele www.caninecentrum.cz.
 3. Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení a ukončení kurzu o 1-2 týdny v případě, že je to z technických důvodů nutné.
 4. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.
 5. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet je 5 uchazečů). Dodavatel je povinen o tomto faktu informovat objednatele nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Dodavatel je povinen nabídnout objednateli náhradní řešení (možnost absolvovat jiný kurz, převedení kurzovného na jiný termín kurzu nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.

Čl. V Kurzovné

 1. Cena za příslušný kurz (dále jen kurzovné), je určena dle ceníku kurzů dodavatele zveřejněného na internetové adrese www.caninecentrum.cz  a je uvedena v objednávce objednatele (dle konkrétní specifikace kurzu).
 2. Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových bloků (dle specifikace kurzu), výukové materiály mimo učebnice, využívání pomůcek a vybavení učeben při výuce.
 3. Kurzovné je vždy uvedeno včetně příslušné sazby DPH.

Čl. VI Platební podmínky

 1. Před zahájením kurzu je objednatel povinen zaplatit dodavateli kurzovné ve výši 100%, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od objednání, tj. od podpisu závazné objednávky nebo jejího odeslání online na webových stránkách www.caninecentrum.cz.
 2. Kurzovné je možné uhradit následujícími způsoby: osobně platební kartou u dodavatele, platební kartou on-line, převodem na účet, dárkovým poukazem.
 3. Neuhradí-li kterákoliv smluvní strana druhé smluvní straně jakoukoliv platbu řádně a včas, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení. Při opožděné platbě je úhrada nejdříve započítána na úroky z prodlení a zbývající část na dluh samotný (jistinu). Dojde-li ze strany kterékoliv smluvní strany k prodlení s platbou přesahující 30 dní, je druhá smluvní strana oprávněna straně, která je v prodlení, účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500 Kč.
 • Osobně platba kartou u dodavatele – Platbu kartou u dodavatele může objednatel provést na provozovně dodavatele. Otevírací doba provozovny je zveřejněná na internetové adrese www.caninecentrum.cz v sekci Kontakty.
 • Platební kartou online – Platbu lze provést prostřednictvím e-shopu na internetové adrese www.caninecentrum.cz. Objednatel bude po potvrzení objednávky přesměrován na online platební bránu, kde provede platbu. Při platbě kartou on-line není možné uplatnit slevu. Při platbě kartou on-line nemá dodavatel žádný přístup k bankovním údajům objednatele.
 • Platba převodem na účet – Při této formě úhrady bude objednateli vystavena faktura-daňový doklad na celou částku objednávky. Objednatel je povinen dodržet splatnost daňového dokladu. V případě, že bude plátcem právnická osoba, je objednatel povinen uvést IČ a sídlo této právnické osoby.
 • Platba dárkovým poukazem – Při platbě dárkovým poukazem je objednatel povinen dostavit se osobně do provozovny dodavatele a předložit tento dárkový poukaz odpovědnému pracovníku dodavatele. Pracovník si tento poukaz ponechá, poukaz slouží jako platidlo.

Čl. VII Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky

 1. Dodavatel se zavazuje zajistit pro výuku kurzu lektora dle konkrétní specifikace daného kurzu. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu lektora.
 2. Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v určených dnech a časech.
 3. Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v úrovni, která je uvedena u specifikace konkrétního kurzu.
 4. Dodavatel se zavazuje obstarat pro výuku kvalitní lektory, kteří mají potřebné vzdělání a praxi.

Dodavatel se zavazuje dodržovat maximální stanovený limit pro počet osob v kurzu a to následovně:

 • Regenerační masáž a pasivní strečink psa, aplikace principů Dornovy metody u psů, péče o psího sportovce – maximální kapacita 10 osob v kurzu;

Minimální počet osob v kurzu je 5, neurčí-li dodavatel jinak. V případě, že si příslušný kurz neobjednají a řádně neuhradí kurzovné nejméně 5 objednatelé, nebude v souladu s čl. IV odst. 6 VOP realizován.

Čl. VIII Porušení smlouvy, změna smlouvy, odstoupení od smlouvy

 1. V případě odstoupení objednatele od smlouvy (storno) před zahájením daného kurzu, tj. po podpisu závazné objednávky (přihlášky) avšak před faktickým zahájením kurzu (výuky), se objednatel dodavateli zavazuje zaplatit kurzovné ve výši 50 %, zbývajících 50% kurzovného není povinen platit - tedy dodavatel vrátí na účet objednatele 50% kurzovného ze 100% zaplacené částky kurzovného. Odstoupením objednatele od smlouvy (storno) po zahájení kurzu, tj. po konání prvního vyučovacího bloku (lekce) na který se objednatel přihlásil, vzniká dodavateli nárok na plnou výši doplatku kurzovného, tj. na zbývajících 50 % kurzovného - tedy dodavateli zůstává nárok na ponechání 100% částky kurzovného.
 2. Objednatel nemá nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu). Dodavateli v tomto případě nezaniká nárok na doplatek kurzovného v plné výši.
 3. V případě náhlých zdravotních komplikací trvajících déle jak 6 týdnů vzniká objednateli nárok na přerušení výuky a převedení adekvátní části kurzovného do náhradního termínu kurzu. Tuto skutečnost je třeba doložit dodavateli relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka apod.), v co nejkratším termínu, tj. nejpozději do dvou týdnů od přerušení návštěvy kurzu. V případě, že objednatel nedoloží dodavateli doklad od lékaře ve lhůtě dle předchozí věty, nemá nárok na vrácení adekvátní části kurzovného dle tohoto odstavce a dodavatel se bude řídit dle odstavce 1. čl. IX.
 4. V případě elektronického přihlášení do kurzu (tj. vyplněním objednávky kurzu prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webových stránkách www.caninecentrum.cz) má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Pro odstoupení od smlouvy je potřeba o tom písemně dodavetele informovat (např. elektronickou zprávou). Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany j jinak.
 5. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.
 6. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 4 tohoto ustanovení.
 7. Po uplynutí výše uvedené 14-denní lhůty právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím objednávkového formuláře na www.caninecentrum.cz zaniká.
 8. Žádost o změnu smlouvy jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat dodavateli vždy písemně, tj. e-mailem nebo písemnou formou. Žádost o změnu smlouvy je považována za přijatou doručením dodavateli, ovšem dodavatel se zavazuje přijetí žádosti potvrdit nejpozději do 48 hodin od obdržení. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením dodavateli.
 9. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout či dodatečně vyloučit z kurzu objednatele, jež porušuje základní zásady občanského soužití či objednatele, u něhož vyjde najevo, že není objektivně schopen zvládat výuku. V případě dodatečného vyloučení nemá objednatel nárok na vrácení kurzovného.
 10. V případě zrušení kurzu ze strany dodavatele (např. z důvodu malého počtu účastníků), vrátí dodavatel objednavateli kurzovné v plné výši do 14 dnů od oznámení zrušení kurzu.

Čl. IX Osobní údaje objednatele

 1. Objednatel dává odesláním nebo podpisem objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, adresu bydliště/sídla, e-mailovou adresu a telefonní číslo a u podnikajících fyzických osob IČO, případně DIČ. Objednatel odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li následně ke změně osobních údajů, je objednatel povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.
 2. V případě, že objednatel nebude zároveň účastníkem výuky a objednal výuku pro třetí osobu nebo v případě, že objednávku podepíše nebo odešle zákonný zástupce účastníka výuky, který je mladší 18 let, prohlašuje zákonný zástupce nebo objednatel, který objednal výuku pro třetí osobu, že má právo použít osobní údaje účastníka výuky a poskytnout je dodavateli a že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. V případě, že toto prohlášení se ukáže jako nepravdivé, má dodavatel právo požadovat po osobě, která objednávku podepsala či odeslala, náhradu škody.
 3. Dodavatel je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s osobními údaji objednatele v souladu s platnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
 4. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je dodavatel oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaj  za účelem uzavření a plnění smlouvy. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy. Dále je dodavatel oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení dodavatele.
 5. Objednatel bere na vědomí, že ke zpracování jeho osobních údajů dle předchozího odstavce není třeba souhlas objednatele.
 6. Objednatel prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů.
 7. Objednatel bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů objednatele může dodavatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 8. Dodavatel se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům objednatele, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele osobních údajů, kterého zpracováním pověří.
 9. Dodavatel zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji objednatele o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle GDPR a neposkytovat je třetím osobám.
 10. Ke zpracování osobních údajů objednatele bude docházet po dobu trvání smlouvy uzavřené na základě objednávky. Dodavatel se zavazuje zpracované osobní údaje vymazat bez zbytečného odkladu po skončení smlouvy, nejdéle však do 1 měsíce, s výjimkou oprávněného zájmu dodavatele pro případ sporu s objednatelem.
 11. Dodavatel prohlašuje, že systém, kde budou uchovávány osobní údaje, je umístěn na území Evropské unie, a nebo je pod ochranou Rámcového ujednání o Štítu soukromí uzavřenému mezi Evropskou unií a USA (EU – U.S. Privacy Shield Framework) a je v souladu s GDPR.
 12. Dodavatel potvrzuje, že si je vědom toho, že v souladu s platnou legislativou má objednatel:
 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování a další informace dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo pokud objednatel odvolal souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje byly shromážděny protiprávně a z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR,
 • právo na omezení zpracování spočívající v tom, že objednatel popírá přesnost osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů spočívající v tom, že objednatel má právo získat osobní údaje, jež poskytl dodavateli jako správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a
 • právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Čl. X Závěrečná ustanovení

Pokud tyto VOP ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 01. 09. 2021.